Regulamin sklepu internetowego hotbielizna.pl

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.hotbielizna.pl (dalej jako "Sklep").
2. Podmiot, który korzysta ze Sklepu (dalej jako "Klient") obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na brzmienie postanowień Regulaminu winien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu.
3. Właścicielem Sklepu jest Sebastian Janik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janik Sebastian Golden Group, zarejestrowaną przez Ministra Gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres siedziby: ul. Stanisława Moniuszki 6 lok. 42, 62-510 Konin (adres do doręczeń: ul. Seweryna Mielżyńskiego 18 lok. 2, 61-725 Poznań); NIP:665-276-95-63; REGON: 301968214; tel.: 669582858 (dalej jako „Właściciel Sklepu”).   

Informacje ogólne


4. Właściciel Sklepu prowadzi w ramach Sklepu sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.
5. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.   
6. Do każdego zakupionego produktu załączony jest paragon zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, ale prosimy o zaznaczenie takiej informacji przy składaniu oferty kupna. W informacji powinny się znaleźć wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.    
7. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane.  Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczny sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

8. Klient może założyć konto Klienta w Sklepie. Podczas zakładania konta Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu. Z chwilą rejestracji konta Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako "Umowa"). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Sklep umożliwia Klientowi m.in.:

9. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną dostarczane są nieodpłatnie. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Klienta, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 32 i następne,  wygasa.

Składanie i realizacja zamówień

10. Zamówienie w ramach prowadzonej przez Właściciela Sklepu sprzedaży towarów w Sklepie można składać za pomocą jego interfejsu 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
11. Podczas składania zamówienia Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu, a także ewentualnych innych warunków dodatkowych, jeżeli takowe znajdują zastosowanie do danej transakcji, o czym Właściciel Sklepu informuje za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu.
12. Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie błędnych danych lub nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
13. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
14. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Właściciela Sklepu zamówienia. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, jeżeli Właściciel Sklepu ofertę Klienta przyjmie.  
15. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej informację o akceptacji przez Właściciela Sklepu zamówienia.
16. Klient powinien otrzymać wiadomość o akceptacji przez Właściciela Sklepu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną przez siebie ofertą.   
17. Każdy towar ma określoną dostępność. Właściciel Sklepu akceptuje zamówienie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców.
18. W przypadku niedostępności (lub niepełnej dostępności) towaru wskazanego w zamówieniu Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.
19. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z akceptacją złożonego przez Klienta zamówienia nie zostanie uregulowana płatność i nie uda się w żaden sposób nawiązać kontaktu z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Właściciela Sklepu (nie dotyczy zamówień, w stosunku do których wybrano opcję płatności za pobraniem).
20. Klient może zmienić swoje zamówienie lub je wycofać do momentu wysyłki towaru, pisząc na adres: bok@hotbielizna.pl.   

Sposoby płatności


21. Możliwe są następujące formy płatności:

22. W przypadku wybrania płatności przelewem lub w kanale elektronicznym, towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela Sklepu.

Koszt i czas dostawy

23. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

24. Koszty wysyłki zostały określone na podstronie Sklepu w zakładce „Jakie są koszty wysyłki?”.
25. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk Klienta składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i innych dni ustawowo wolnych od pracy.     
26. Przed odebraniem przesyłki Klient ma prawo w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń przesyłki mających miejsce w trakcie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. O ubytkach lub uszkodzeniach może w szczególności świadczyć oklejenie paczki taśmami innymi niż taśmy firmowe Sklepu, mechaniczne uszkodzenia opakowania przesyłki. Klient ma prawo m.in. odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że towar jest uszkodzony, przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Właściciela Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Reklamacje

27. W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy o tym fakcie powiadomić Właściciela Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bok@hotbielizna.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby Właściciela Sklepu.
28. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Klienta; b) adres do korespondencji; c) numer zamówienia (jeśli zostało złożone); d) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową; e) określenie roszczenia; f) podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną; g) dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
29. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego.
30. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
31. W razie konieczności odesłania towaru do Właściciela Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta z Właścicielem Sklepu w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Właściciela Sklepu z Pocztą Polską i firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej z Właścicielem Sklepu firmy jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe, niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta. Preferowaną przez Właściciela Sklepu firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Poczta Polska.

Odstąpienie od umowy

32. Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana weszli w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy, termin ten wygasa z upływem 14 dnia od zawarcia Umowy. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed ich upływem. W tym celu Klient może wykorzystać znajdujący się na stronach internetowych Sklepu Formularz odstąpienia, przy czym nie jest to obowiązkowe.
33. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Właściciel Sklepu zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Właściciela Sklepu – niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Sklepu otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Klient skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.
34. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient obowiązany jest dostarczyć towar Właścicielowi Sklepu na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu towaru ze względu na jego charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania go pocztą w trybie zwykłym, Właściciel Sklepu o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danego towaru). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Właściciel Sklepu zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru proszę dołączyć dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
35. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

36. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Właściciel Sklepu uprzejmie prosi - o ile to możliwe - o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
37. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy.
38. Jeżeli Klient złożył oświadczenie od odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Klienta przestaje wiązać.

Prawa autorskie i ochrona baz danych

39. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej.
40. Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Sklepu lub właścicieli tych informacji. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej Sklepu są zabronione.
41. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie bezpośrednio za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu.
42. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy zamieszczone na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.
43. Baza danych produktów Sklepu zawarta na stronie internetowej www.hotbielizna.pl podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Właściciel Sklepu.

Polityka prywatności

45. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako "Dane") jest Właściciel Sklepu.
46. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Klienta ze Sklepu, jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu.
47. Powierzone przez Klientów Dane:

będą przetwarzane w celu oraz zakresie związanym z:

48. Klient powinien mieć świadomość, iż Właściciel Sklepu może przetwarzać Dane Klienta w zakresie mu przekazanym. Powyższe Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
49. Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne. Klient powinien mieć jednak na uwadze, iż niepodanie wymaganych Danych może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie czynności, których one dotyczyły.
50. Każdy Klient, który udostępnił Właścicielowi Sklepu swoje Dane ma możliwość dostępu do nich, a także ich weryfikacji, poprawiania oraz usunięcia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Właściciela Sklepu), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.
51. Właściciel Sklepu dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Klientów, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz Umowy.
52. Klient uznaje i zgadza się, iż: a) Właściciel Sklepu może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Klienta w formie plików typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Sklepu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się plików typu cookies w ramach urządzeń końcowych Klienta może przynieść negatywny skutek użytkowania Sklepu; c) Właściciel Sklepu może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych, wykonania umowy sprzedaży lub Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia naruszeń, czy też zgłoszenia reklamacyjne.
53. Przeglądanie zawartości Sklepu bez dokonywania zakupu lub korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu, czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
Podczas wizyty w Sklepie, automatycznie zbierane są dane dotyczące danej wizyty, a w szczególności: adres IP Klienta, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Powyższe informacje zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów, zbierania danych demograficznych o Klientach lub do personalizacji zawartości Sklepu.

Postanowienia końcowe

54. Zarówno Umowa, jaki i umowa sprzedaży, zawierane są w języku polskim.
55. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
56. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java (zalecane przeglądarki: Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari), włączona obsługa plików cookies.
57. Klient winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Właściciel Sklepu nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przesyłanych do lub z Sklepu.
58. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Klienta lub Właściciela Sklepu - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia konta przez Klienta.
59. W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Klienta obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
60. Właściciel Sklepu zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o:

61. Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk, z którego treścią można zapoznać się tutaj.
62. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu wymagać może wyłączenia filtrów reklam lub – w przypadku usługi newsletter – odpowiedniego ustawienia filtrów antyspamowych poczty elektronicznej Klienta.
63. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

64. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: