Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako "Dane") jest Właściciel Sklepu.
2. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Klienta ze Sklepu, jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu.
3. Powierzone przez Klientów Dane:

będą przetwarzane w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Klientom korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności; realizacją umowy sprzedaży lub Umowy; odpowiadaniem przez Właściciela Sklepu na zapytania, wezwania bądź wnioski Klientów, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Właściciela Sklepu.
4. Klient powinien mieć świadomość, iż Właściciel Sklepu może przetwarzać Dane Klienta w zakresie mu przekazanym. 5.Powyższe Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne. Klient powinien mieć jednak na uwadze, iż niepodanie wymaganych Danych może utrudnić lub uniemożliwić dokonanie czynności, których one dotyczyły.
7. Każdy Klient, który udostępnił Właścicielowi Sklepu swoje Dane ma możliwość dostępu do nich, a także ich weryfikacji, poprawiania oraz usunięcia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klient ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Właściciela Sklepu), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.
8. Właściciel Sklepu dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Klientów, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz Umowy.
9. Klient uznaje i zgadza się, iż:

10. Przeglądanie zawartości Sklepu bez dokonywania zakupu lub korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
11. Podczas wizyty w Sklepie automatycznie zbierane są dane dotyczące danej wizyty, a w szczególności: adres IP Klienta, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Powyższe informacje zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów, zbierania danych demograficznych o Klientach lub do personalizacji zawartości Sklepu.